Vrátenie tovaru a výmena

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona 102/2014 Z. z. má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.  V tomto prípade je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote bol odoslaný list o odstúpení od zmluvy (reklamačný formulár) Predávajúcemu na e-mailovú adresu: info@justbeauty.sk Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s reklamačným formulárom nájdete tu.

Vyplnený reklamačný formulár a reklamovaný tovar zašlite na adresu: Andreja Hlinku 17, 013 01, Teplička nad Váhom. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, zaslať reklamačný formulár najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu Predávajúceho alebo zaslať ho poštou najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona 102/2014 Z. z.).

Kupujúci musí znášať náklady na vrátenie tovaru. Ak sa rozhodne odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru, má právo na náhradu nákladov na dodanie tovaru v hodnote najlacnejšieho ponúkaného spôsobu doručenia. Ak sa rozhodne odstúpiť od zmluvy po 14 dňoch, dostane len kúpnu cenu tovaru.

Peňažné prostriedky vám budú vrátené bezodkladne, avšak najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia. V súlade so zákonom môžeme s vrátením prostriedkov počkať, kým nám kupujúci nevráti tovar. Pri platbe budeme používať rovnaký platobný prostriedok ako bol použitý pri kúpnej cene, pokiaľ sa nedohodneme inak.

2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

 

  • Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • Tovar bol vyrobený podľa požiadaviek Kupujúceho alebo tovar bol prispôsobený osobným potrebám (napr. v prípade gravírovaného obalu) a pri tovare, ktorý Kupujúci si vybral z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou);
  • Je to tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo poškodeniu;
  • Je to tovar, ktorý môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

 

3. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je podnikateľ.

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

4. Ak JustBeauty.sk nedoručí objednávku do 30 dní odo dňa zadania objednávky, Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy.